Tuesday, June 11, 2013

LARAS-LARAS BAHASA

Seperti yang kita tahu,bahasa mempunyai banyak pelbagai laras yang dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan.

Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang yang  digunakan oleh sesuatu wacana.

Contohnya, laras bahasa doa, khutbah dan upacara.

Laras dipengaruhi oleh latar, penutur, peserta dan tujuan.
Laras juga dipengaruhi oleh ciri-ciri linguistik.
Contoh: Aspek ayat (spt: ayat aktif dan ayat pasif), aspek bunyi, dan aspek perkataan akan menghasilkan laras yang berbeza.

Berikut adalah contoh-contoh laras bahasa yang digunakan dalam kehidupan seharian kita.

1) Laras Bahasa Perniagaan

Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu , atau mengubah sikap dan melakukan tindakan. Digunakan dalam iklan, tender, laporan dan sebagainya , disokong pula oleh gambar, lukisan, grafik, ilustrasi dan sebagainya.

Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut:  

(a) Slogan: Kami Ada Cara
CONTOH IKLAN
(b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa
(c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y
(D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap
(e) Kaedah Umpan: Beli Satu, Percuma Satu
(f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan.
(g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama
(h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai
(i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z.

2) Laras Bahasa Akademik
 • Meliputi pelbagai bidang seperti sains, teknologi, komunikasi, matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan.
 • Bersifat teknikal.
 • Dalam penulisan ilmiah, misalnya penulisan tesis, penulis perlu mengikut format tertentu seperti perlu ada catatan bibiliografi (rujukan), nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab.
 • Menggunakan istilah-istilah yang khusus kepada bidang, dan biasanya perlu dihafal. Contohnya ialah fotosintesis, pecutan, pendebungaan dan sebagainya.
3) Laras bahasa media
 • Berita sebagai satu wacana mempunyai struktur teks yang tersendiri, lain daripada struktur teks cereka, dan lain pula daripada struktur teks esei dan karya ilmiah.
 • Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilangan besar pembaca akhbar.
 • Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baik ialah, pertama, bahasa yang digunakan mudah. kedua, gaya tulisan yang jelas dan ketiga, isi tulisan mestilah tepat. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai, maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orangr amai.
 • Ayat yang panjang, mengandungi beberapa klausa, menggunakan petikan, metafora, kiasan, istilah teknik, dan sebagainya haruslah dielakkan.
4) Laras Bahasa Sastera
 • Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif.
 • Bahasanya boleh dalam bentuk naratif, deskriptif, preskriptif, dramatik dan puitis.
 • Beberapa ciri bahasa sastera:
a. kreatif dan imaginatif: kabur mesej

b. mementingkan penyusunan, pengulangan, pemilihan kata
c. puitis dan hidup,: monolog, dialog, bunga-bunga bahasa dan sebagainya.
d. menggunakan bahas tersirat: perlambangan, kisan, perbandingan, peribahasa, metafora, simile, personifikasi, ilusi, ambiguiti dan sebagainya.
e. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa.

5) Laras Bahasa Agama
 • Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab
 • Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab
 • Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis.
6) Laras bahasa undang-undang
Teks yang berkaitan dengan perundangan.
Mengandungi prinsip undang-undang dan berkait dengan akta – terbahagi kepada bahagian dan seksyen.
Menggunakan istilah undang-undang dan istilah yang dipinjam daripada bahasa Inggeris.
Makna kosa yang digunakan berdasarkan interpretasi.
 7) Laras ekonomi
-Berbentuk ilmiah.
-Istilah-istilah teknikal.
-Tidak mementingkan struktur ayat.
-Bersifat formal.
-Mementingkan susunan maklumat yang disampaikan dengan jelas dan eksplisit .

Setiap fakta dapat dihuraikan berdasarkan bukti dalam bentuk data dan statistik.

8) Laras bahasa sukan
-Maklumat berkait dengan kegiatan sukan
-Bahasanya ringkas, bersahaja dan jelas
-Menggunakan istilah sukan dan bahasa/kosa kata yang mudah difahami

sesungguhnya mengetahui laras sesuatu bahasa adalah sangat penting bagi seorang penterjemah....untuk menghasilkan karya terjemahan yang sejadi bukan terdekat semata-mata....hehehe....

MOOD EXAM SUDAH MENJELMA!

Sunday, June 9, 2013

Jenis Terjemahan Bahagian 2

Salam alaik..

Sambungan di bawah tajuk yang sama sebelum ini.Kali ini,saya ingin berkongsi tentang beberapa teori yang kami pelajari ketika kuliah.

Menurut Roman Jacobson (dlm Nida, 1964: 3), terjemahan terbahagi kepada tiga iaitu intralingual,interlingual dan intersemiotik.

1. Apa itu terjemahan intralingual?
Dilakukan di dalam & berkenaan dgn satu bahasa tertentu sahaja, iaitu penterjemahan variasi-variasi bahasa yg terdapat dlm bahasa itu.

Contoh:
 • Dialek ke dialek yg lain. Contoh: hang dalam dialek utara kepada mung dalam dialek Terengganu.
 • Dialek ke bahasa baku atau sebaliknya. Contoh: hang,mung, dalam dialek kepada kamu,awak dalam bahasa baku.
 • Bahasa kasar ke bahasa halus dsbnya. Contoh:datang haid dalam bahasa kasar kepada datang bulan dalam bahasa halus.

Contoh  penterjemahan bahasa baku ke dialek Perak dan Kelantan:


a) Kata ganti nama diri

Bahasa standard         Dialek Perak      Dialek Kelantan
        saya                         təman                 ambo
        awak                          mikə                   mu

b) Fonologi

Bahasa standard         Dialek Perak       Dialek Kelantan
        ular                           ulo                        ula
       beras                        bəgheh                 bəghah
       makan                       makan                   make

c) Kosa kata

Bahasa standard        Dialek Perak        Dialek Kelantan
     pepatung                  cakcibo               putiŋ  bəliuŋ 
   pergi kenduri            pərgi paŋgil               makə gula2. Terjemahan interlingual pula bermaksud terjemahan daripada satu bahasa ke bahasa lain yang sama sekali berbeza dari segi sifat, karakter dan strukturnya.

Contoh:

Terjemahan daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab. 
Contoh: Doktor memeriksa pesakit kepada   الطبيبة تفحص المريضة

3. Terjemahan intersemiotik pula ialah daripada suatu bentuk sistem simbol atau sistem tanda ke dalam suatu bahasa atau ke dalam bentuk lainnya.

Contoh:
 • Pergerakan tangan polis trafik diterjemahkan ke bentuk kata-kata.
 • Terjemahan kod-kod tertentu ke dalam bentuk bahasa.
 • Bahasa lisan atau tulisan dipindahkan ke bentuk kod-kod tertentu.
 • Bahasa isyarat dipindahkan ke bentuk bahasa lisan atau tulisan.

Contoh simbol di jalan rayaPadanan Terjemahan

Melalui konsep penterjemahan yang dikemukakan oleh Catford (1965), Nida (1964) dan Newmark (1981), dapatlah disimpulkan bahawa penterjemahan sebenarnya ialah kerja mencari padanan yang paling tepat dan sesuai dengan makna asalnya bagi kata-kata dalam teks sumber agar makna asalnya berjaya disampaikan kepada pembaca teks sasaran.

Dalam proses melakukan terjemahan,mencari padanan yang betul-betul tepat antara dua bahasa dianggap sesuatu yang mustahil untuk direalisasikan.Terdapat tiga jenis padanan terjemahan iaitu padanan formal,padanan dinamis dan padanan sejadi yang terdekat.

Apa itu padanan formal?
 • Penterjemah berusaha sedaya upaya menghasilkan semula bentuk dan isi secara literal dan menepati makna sebagaimana yang diniatkan oleh penulis asal.
 • Penterjemah akan menghasilkan semula beberapa elemen formal termasuk unit tatabahasa, keselarian dalam penggunaan perkataan dan pengekalan makna mengikut konteks bahasa sumber.
 • Kesannya, hasil terjemahan kelihatan janggal, tidak membawa makna atau hilang keaslian terjemahan, kerap kali memerlukan nota kaki utk lebih difahami.
 • Keadaan menjadi sukar kalau pembaca sasaran tidak mempunyai pengetahuan asas tentang bahasa sumber.

Bahagian atas:Novel Harry Potter versi asal dalam bahasa Inggeris
Bahagian bawah:Novel Harry Potter yang telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu
Pendapat saya,hasil terjemahannya kelihatan janggal dan kaku dan agak sukar difahami.

Sekarang,mari kita mengenali pula maksud padanan dinamis.
 • Penterjemah tidak terikat dengan bentuk teks asal.
 • Hasil terjemahan mempunyai bentuknya yang tersendiri.
 • Lebih cenderung kepada bentuk dan struktur bahasa sasaran.
 • Padanan dinamik memberi impak yang jelas – ketepatan sesuatu mesej dalam konteks tertentu tidak hanya bergantung pada pencarian padanan formal yang melibatkan unsur-unsur bahasa sahaja, tetapi pengolahan dan penyesuaian hasil terjemahan mengikut struktur dan budaya bahasa sasaran juga penting. 
Dan,jenis padanan yang terakhir ialah padanan sejadi yang terdekat.
 • Padanan yang sejadi dirumuskan sebagai hasil terjemahan apabila dibaca seolah-olah ia ditulis dalam bahasa sasaran dan tidak terikat dengan bentuk-bentuk bahasa sumber, bahkan terdapat pembaharuan terhadap unsur-unsur lama atau klasik.
Kesimpulannya,jika terdapat masalah untuk mencari padanan yang terdekat dan sejadi, terutamanya dari sudut makna, maka penterjemah seharusnya bertindak mencari padanan yang sesuai dengan kehendak pembaca sasaran. 

Sekiranya padanan itu sukar dicari, dia perlu bertindak positif dengan mencari kaedah-kaedah tertentu bagi menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang diharapkan ialah hasil terjemahan seharusnya tidak berbau terjemahan apabila dibaca tetapi seolah-olah ditulis terus ke dalam bahasa sasaran.

Saturday, June 1, 2013

DOA-DOA HARIAN

DOA-DOA HARIAN

Ni adalah antara doa-doa yang mudah untuk kita amalkan.....
Fastabiqul khairat......Semoge membawa kebaikan utk kita semua.....heheقصة الممحاة و القلم


Salam kawan-kawan:)
dah banyak mentelaah pelajaran ke tu?
letih?
stress?
berhenti rehatla sebentar bersama kisah yang menarik ini:D
KISAH PEMADAM & PENSIL
jom baca!!!!
كَانَ فِي دَاخِلِ الْمَقْلَمَةِ مِمْحَاةٌ صَغِيْرَةٌ وَقَلَمُ رَصَاصٍ جَمِيْلٍ. وَدَارَ حِوَارٌ قَصِيْرٌ بَـيْنهُمَا
Al-kisah, di dalam bekas pensil ada satu pemadam yang kecil dan sebatang pensil yang cantik.Terjadilah dialog singkat diantara
keduanya.
اَلْمِمْحَاة: كَيْفَ حَالُكَ يَا صَدِيْقِي؟
Pemadam: apa khabar wahai sahabatku?
اَلْقَلَم: لَسْتُ صَدِيْقَكِ  
Pensil: aku bukan sahabatmu  
الممحاة: لِمَاذَا؟
Pemadam: Kenapa?
القلم: لأَنَّـكِ تَمْحِيْنَ مَا أَكْتُبُ
Pensil: Kerana kamu menghapus apa yg aku tulis.
الممحاة: أَنَا لاَ أَمْحُوْ إِلاَّ اْلأَخْطَاء
Pemadam: Aku tidak menghapus kecuali yg mempunyai kesalahan-kesalahan
القلم: وَمَا شَأْنُكِ أَنْتِ!؟
Pensil: Apa urusanmu ?!
الممحاة: أَنَا مِمْحَاةٌ، وَهَذَا عَمَلِي
Pemadam: Aku pemadam, dan inilah pekerjaanku.
القلم: هَذَا لَيْسَ عَمَلاً
Pensil: Ini bukan pekerjaan
الممحاة: عَمَلِي نَافِعٌ مِثْلُ عَمَلِكَ
Pemadam: Pekerjaanku bermanfaat seperti pekerjaanmu.
القلم: أَنْتِ مُخْطِئَةٌ وَمَغْرُوْرَةٌ
Pensil: Kamu salah dan berlebihan
الممحاة: لِمَاذَا؟
Pemadam: Kenapa?
القلم: لأَنَّ مَنْ يَكْتُبُ أَفْضَلُ مِمّنْ يَمْحُوْ
Pensil: Kerana yang menulis itu lebih baik daripada yang memadam!
الممحاة: إِزَالَةُ الْخَطَأ تُعَادِلُ كِتَابَةَ الصَّوَابِ
Pemadam: Menghapus kesalahan itu setaraf dengan menulis kebenaran.

أُطْرَقَ الْقَلَمُ لَحْظَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: صَدَقْتِ يَا صَدِيْـقَـتِي
Pensil pun tersentak sebentar, lalu mengangkat kepalanya, dan berkata: "Kamu benar wahai sahabatku..!"

الممحاة: أَمَا زِلْتَ تَكْرَهُــنِي؟

Pemadam: Apakah kamu masih membenciku?

القلم: لَنْ أَكْــرَهَ مَنْ يَمْحُــوْ أَخْطَائِي

Pensil: Aku tidak akan membenci siapa yg menghapus kesalahanku.

الممحاة: وَأَنَا لَنْ أَمْحُوَ مَا كَانَ صَوَاباً

Pemadam: Dan aku tidak akan menghapus apa2 yg sudah benar.

القلم: وَلَكِنَّـنِي أَرَاكِ تَصْغُرِيْنَ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ ؟
Pensil: Tapi, aku melihatmu bertambah pendek hari demi hari?
الممحاة: لأَنَّـنِي أُضَحِّي بِشَيْءٍ مِنْ جِسْمِي كُلَّمَا مَحَوْتُ خَطَأً
Pemadam: Kerana aku berkorban dgn sesuatu dari badanku setiap kali aku memadam satu kesalahan.
لِمَاذَا لاَ نَقُوْلُ شُكْرًا لِمَنْ يَمْحُوْ لَنَا اَخْطَائَنَا، وَيُرْشِدُنَا إِلَي طَرِيْقِ الصَّوَابِ
Mengapa kita tidak berkata "Terima Kasih" kepada orang yg menghapus kesalahan2 kita dan memandu kita ke jalan yg benar?
Credit by : Nuramalina DaodFriday, May 10, 2013

BUKAN ORANG ARAB?? ITU BUKAN PENGHALANGNYA :)

Dari kecil kita diajar menunaikan solat. TAPI , kita faham ke maknanya?? Jom kita tonton video ini yg menerangkan makna solat


Subhanaallah Maha suci ALLAH :)
mudah-mudahan dengan sedikit usaha ini,
kita dapat mencapai kusyuk dalam solat & mencintai Bahasa Arab yang merupakan bahasa syurga:D I.ALLAH

Pembetulan : Penyanyang ---> Panyayang


Credit by : Nuramalina Daod

Wednesday, May 8, 2013

MARI DEKATKAN DIRI DENGAN ALLAH


Jangan berputus asa untuk menguasai penggunaan bahasa arab

Boleh cuba menterjemah perkataan-perkataan yang mudah dahulu seperti nama-nama ALLAH & seterusnya cuba menterjemah perkataan arab yang lebih tinggi ke bahasa melayu

i.ALLAH diberi ganjaran pahala & ilmu pengetahuan pun semakin meningkat:DCredit by : Siti Aminah, Alya syahira, Siti Fatimah & Nuramalina

SERONOKNYA BELAJAR MENTERJEMAH MELALUI QASIDAH :D
                                        ظهرالدين المؤيد
 telah muncul agama yang didukung

بظهور النبى أحمد
dengan kemunculan Nabi Ahmad
 
يا هنانا 
betapa beruntungnya kami

ذلك الفضل من الله 
itulah anugerah dari ALLAH


seronokkan dapat tahu apa makna perkataan yang kita ungkapkan^_____^
YA HANANA YA HANANA YA HANANA.....
ALLAH

by : Nuramalina Daod